Puja Committee

Patrons
Worshipful Mayor of Merton and Wandsworth

Dr Omprakash Lahoti

Dr Bidisha Lahoti

Dr.Rini Kakati

Mrs Archana Bhadra

Dr.Sudipta Purkayastha

Mr.Ramratan Das

Mrs.Bhabani Shahoo

Dr Santosh Sarkar

Mrs Reena Sarkar

Mr Sunirmal Chaterjee
Mr Sukumar Dey

Mrs Nayarani Dey

Mr Dilip Sinha

Dr Biswanath Das

Mrs.Sujata Dey

Mr S Rakhit

Mr Sailen Mitra

Dr. Sheela Purkayastha

Dr.Mamata Saha

Mr. Sitangshu Chowdhury